Salı, Mayıs 21, 2024

Temel Metinler

Sosyalist siyasetin politik tahayyülü tek adam karşıtlığına asla indirgenemez

Ve sonunda seçimler geldi çattı. 14 Mayıs’ta yürütmenin el değiştirme ihtimali yüksek. Türkiye sosyalist solunda bu seçimlere sürükleniş süreci boyunca yersiz ve aşırı bir...

2023 ve Ötesi Dünyada Savaş ve Darboğaz Zamanları ve Bunlara Karşı Mücadele

Etrafımızdaki dünyayı ona yön veren emperyalist düzeni ve küresel kapitalizmin genel işleyişini artık İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD hegemonyası altında oluşan eski düzene göre...

Egemen Sınıf Atını Değiştirir Programını Değiştirmez

Türkiye’nin son derece ağır ve hiçbir aktörün doğrudan belirleyemediği bir süreç içinde seçime doğru kaydığını uzun zamandır tespit ediyoruz. Devletin kurumsal mimarisi 15 Temmuz...

Rejime isim ararken gerçeklikten olmak!

Bir toplumun siyasal iktidar biçimi olarak rejimini tayin ederken birçok etkenin bir arada düşünülmesi gerekir. Böylesi bir çabada temel dayanağımız; içinde bulunulan tarihsel koşullar,...
Kadın Hareketine Marksist Bir Yaklaşımla Bakmak

Kadın Hareketine Marksist Bir Yaklaşımla Bakmak

Kadın hareketi büyüyor, büyüyecek. Ama bir hareketin tarihsel ve köklü bir dönüşümün itici gücü olabilmesi, hakiki bir perspektife ve nesnel değerlendirmelere dayanarak gelişmesiyle koşulludur....

Devrim Korkusu: Tarihin ve Hakikatin İnkârı

Bir yanda öznelciliğe, bireyselciliğe, reformculuğa batmış liberal tartışmalar, değerlendirmeler, yorumlar öbür yanda tek başına hayatını idame ettirmeye çalışan, her olası yolu denemekten başka çare...

Sınıf Mücadelesinde İki Tarz

Cumhur İttifakı ve başındaki reisin halk desteği özellikle de dar gelirli kesimler arsındaki popülerliği sarsıldıkça solumuz da emekçileri yeniden keşfediyor. Ama bu kâşiflerin pek çok açmazı var....

Cumhur İttifakı’nın Dış Politikası Eski Cumhuriyetten Ne Kadar Kopuk

AKP iktidarının bir bütün olarak ama özellikle Gezi sonrası dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin klasik siyasi ve diplomatik yönelimlerinden kesin ve neredeyse tam bir kopuşu ifade ettiği solda yaygın...

Sömürüye Karşı Umut-Sen’de Birleş!

Umut-Sen’in politik zeminini tanımlayan ilk çerçeve yazının tarihi 2008’dir. Metin genel olarak işçi sınıfı hareketi içindeki değişim ve dönüşümleri analiz ediyordu. Sermaye devletinin sınıfı tam boyunduruk altına...

Komite Türkiye Toplantısı Sonuç Metni: Proletarya devrimciliği için ileri

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemi açık bir biçimde kapanmıştır, üstelik bu küresel olarak son derece istikrarsız ve değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu yeni dönemin ilk...

Yetmişlerin Nostaljisi Değil Bugünün Devrimciliği

Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’inin girişinde Hegel’in bir tespitine atıfla tarihte ikinci defa olan şeylerin ikinci gelişlerinin fars olduğunu vurgular. Yeni bir şey yapma kapasitesini kaybeden...

Sınıf Mücadelesinin Güncelliği: Proleter Devrimciliğin Tek Yolu

Egemen sınıflar kriz konusunda oldukça hazırlıklı. 12 Eylül 1980’den bu yana sistemli bir biçimde emeğin denetimi rejimi adeta kesintisiz bir tarzla tümüyle dönüştürüldü. Elbette dönemsel olarak kullanılan...

Koşulların Dönüşümünü Kavramış Bir Devrimciliğin Görevlerine Odaklanmalıyız

İçinden geçtiğimiz tarihsel momentte aktüel olarak Şili, Ekvador, Bolivya, Lübnan, İran ve Avrupa’da ayağa kalkmış kitlelerin eylem biçimleri ve talepleri tüm muhtevalarıyla dünya emekçi sınıflarının takibi altındadır....

Kuramı Dürüstçe Kullanırsanız Kullanışlı Aptal Olmazsınız

Türkiye’nin devrimci ve sosyalist geleneği çok uzun süredir bir küçülme, bununla bağlantılı olarak çürüme ve toplumsal önemini yitirme süreci içinden geçiyor. Biz buna otolikidasyon diyoruz, zira bu...

Sallanan zeminde tadilat, düzen muhalefetiyle devrimcilik olmaz

23 Haziran seçimleri Millet İttifakının parlak zaferiyle sonuçlandı. Komite, Referandumun sonrasından itibaren ısrarlı bir biçimde Sarayın sermaye devletinin bekası için öne sürdüğü faşizan tek...

Mahalli İdareler seçim tutumumuz: İki, üç daha fazla devrimcilik

Türkiye pek çok kesiminden işaret ettiği üzere bir süredir faşizan eğilimleri de olan sivil bir diktatörlük tarafından idare ediliyor. Bu baskıcı rejim siyasete halk...

Türkiye’de Rejim Krizi

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönemi açık bir biçimde kapanmıştır, üstelik bu küresel olarak son derece istikrarsız ve değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. Kendi “eski rejimini”...

Yayın, ideolojik mücadele aracıdır

Solda yayın denince akla Lenin gelir. Yayının örgütlenme ve siyasi mücadeleyle bağlantısını tanımlamış ve kurmuştur. Her ne kadar Iskra’nın ilk çıktığı günlerden (Aralık 1900)...

Devrimciliğin kurucu gücü olarak Komiteciler – 3

“Seksenlerin başından itibaren uygulanan neoliberal politikaların en genel anlamıyla solda yarattığı politik erozyon, dünya ölçeğinde 2008 sonrasında iyice derinleşen ekonomik ve politik sorunların çözümüne...

Sendikal çalışma anlayışımız ve Umut-Sen

Sendikal çalışma anlayışımızı belirleyen somut koşullar: Emekçiler (işçi/işsiz) yaşamlarını sürdürebilmek için her zaman ekonomik mücadele vermek zorundadır. Bunu yapmadıklarında, kendileri ve doğacak nesiller fiziksel...

Yeni Rejim ve Görevlerimiz

Egemen sınıfların (emperyalist merkezler ve onlarla entegre burjuva fraksiyonları) 24 Ocak Kararları ile ekonomik programını, 12 Eylül askeri faşist cuntasıyla da siyasal programını hayata...

Devrimciliğin Kurucu Gücü Olarak Komiteciler – 2

Fransız Filozof Alain Badiou, Küçük Panteon kitabında yer verdiği filozoflardan biri olan Cavailles’la ilgili “Spinoza ekolünden Cavailles, bilgiyi öznesizleştirmek istiyordu. Aynı şekilde direniş hareketini...

Kurtuluş Sosyalizmde Görev Devrimcilerdedir

Saray rejimi ömrünü uzattıkça, ona karşı mücadele stratejisi de muhaliflerinin zihinlerinde daha çetrefilli bir hale geliyor. Bir yandan Saray'ın zalimliğine, saldırganlığına dikkat çekip olağan...

Devrimciliğin Kurucu Gücü Olarak Komiteciler – 1

Hareketlerin hareketinin temellerini kuruyoruz. Bu temeller ise bu coğrafyanın emekçilerinin, ezilenlerinin, işçi sınıfının zalime, egemene karşı binlerce yıllık direnişinin, isyanlarının, itirazlarının, ayaklanmaların tarihsel hafızasına...

Devrimci Bir Hareket Yaratmak için Yoldaşlık Çağrısı

Hayalet Komite'nin ''Devrimci Bir Hareket Yaratmak İçin Yoldaşlık Çağrısı'' yayınlandı. Geçtiğimiz yüzyılda kapitalist dünya düzenini ayrıntılı bir şekilde kavramsallaştırıp, onun yıkıcı güçlerini tanımlayan ve toplumsal...

Devrimciler, Demokrasi ve Demokrasi Mücadelesini Nasıl Ele Alır?

‘Söz, yetki, karar, iktidar halka!’, ‘Üreten biziz, yönetende biz olacağız’  gibi sloganlar bir dönemin devrim ve demokrasi mücadelesi içinden süzülen sloganlardı. Sonra yakın süreçte...

Ya Sosyalist Cumhuriyet ya Egemenlerin Ehven-i Şeri ya da Son

Referandum öncesi Türkiye’yi bu halkoyuna mecbur bırakan siyasal gelişmelerin temelinde derin bir siyasal kriz olduğunu; reisin de bu krize, halk arasındaki rakipsiz desteğine dayanarak...

Hayır Yetmez – Hayalet Komite

Osmanlı Türk anayasacılık geleneğinden köklü bir kopuş anlamına gelen bir anayasa değişikliği neden birdenbire ve yangından mal kaçırırcasına meclisten geçirildi? Başkanlık meselesi ilk gündeme...

Yüksek Siyaset Yerel Siyaset Tartışmasının Gizlediği: Aygıtı Koru Hareketi Engelle!

Önümüzdeki yıl 2017. Muzaffer Ekim Devriminin 100.yılı. Bir zamanlar Sovyetler’in komşusu olan bir ülkenin devrimcileri olarak bu tarihi anlamlı kimi başlangıçların vesilesi haline dönüştürebiliriz....

Tartışma Notları III: Siyasi Merkezin İnşasına Başlamak

Bir önceki yazıda kısaca şunu dedik: Sosyalist hareket kendisini siyasetsiz bir “sokak” vurgusuna, sonrası olmayan bir AKP karşıtlığına kilitlemiş durumdadır. Yapılması gereken siyasal bir...

Tartışma Notları II: Siyasal Özne Olabilmek

İlk yazıda, “toplumsal ve siyasal mücadelelerin iç içe geçtiği bu dönemde esaslı işimiz toplumsal ve siyasal mücadelelerin somut gelişim süreçlerinin eşitsiz ve çelişkili doğasını...

Tartışma Notları I: Yeni Toplumsal Zemin

Zor günlerden geçiyoruz. Memleketin içinden geçtiği genel zorluğa sosyalistlerin içinde bulundukları özel zorluk(lar) eklendiğinde gündem daha da ağırlaşıyor. Sosyalistler olarak mevcut durumumuzun sürdürülemez olduğunu...

Krizin Muhalefeti Ya Da Muhalefetin Krizi

Saldırgan dış politika, otoriter iç yapılanma ve emeğin baskılanması aslında Türkiye’yi devrimci siyaset açısından bir tür “Leninist moment” içerisine sokmaktadır. Leninist momenti, emeğin sınıfsal...

Sosyalistler ve makbul sendikacılık

Türkiye’de soldan yapılan sendikacılık eleştirilerinin bazılarında hâkim olan dışarıdan konuşma pozisyonunu garipsememek elde değil. Zira Türkiye, sendikal hareket içinde sosyalistlerin varlığının azımsanamayacağı bir ülkedir....

Seçimler ve güncel siyaset üzerine

Herhangi bir konuda bir değerlendirme yaparken konunun bütününü oluşturan etkenleri ve bu etkenler arasındaki ilişkileri görmek oldukça önemlidir. Güncel toplumsal değerlendirme özgül olarak seçimler...

Ortaya konuşma yıllarının sonu ve devrimci siyaset

Türkiye sermayesinin 1999 krizi sonrası küresel kapitalizme eklemlenmesinin en iyi politik taşıyıcısı olduğu için vazgeçilmez bir hükümet aktörüymüş gibi görünen AKP’nin iktidarı sarsılıyor. Küresel...

Sol muhalefetin krizi ya da cinayeti görmüştük

Ülkemiz devrimci sosyalist hareketinin bölüklere ayrılmış hali onun ideolojik-politik plandaki dağınıklığının hem bir uzantısı hem de nedenidir. Bu dağınıklık ve bölünmüş halin dönemsel, kısa...

Yeni konjonktüre odaklanmak

“Saldırgan dış politika, otoriter iç yapılanma ve emeğin baskılanması aslında Türkiye’yi devrimci siyaset açısından bir tür “Leninist moment” içerisine sokmaktadır. Leninist momenti, emeğin sınıfsal...

Yeni bir konjonktüre doğru

2011 Mart’ından bu yana Suriye’deki çatışmalarda ölenlerin sayısı 82 bini buldu. Esad’ın kısa sürede tasfiye olacağı yönündeki Türkiye dış politikası kısa sürede çöktü, ancak...